ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy  do złożenia oferty cenowej na wykonie usługi badawczej tj. badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych dla projektu pod roboczym tytułem  „Opracowanie nowoczesnych i ulepszonych stalowych elementów ogniw paliwowych do zastosowania w energetyce o zwiększonej wytrzymałości w ekstremalnie niekorzystnych i agresywnych warunkach eksploatacyjnych i środowiskowych” planowanego do realizacji przez Zmawiającego w ramach konkursu nr 7/1.2/2017 program sektorowy: I NNOSTAL  Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kody CPV 73120000-9Usługi eksperymentalno-rozwojowe  73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Uwarunkowania prawne: projekt będzie częściowo finansowany ze środków publicznych na zasadach określonych m.in. w regulaminach konkursu wspomnianego powyżej, a niniejsze  postępowanie prowadzone jest  zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Zamawiający: POLIMET Zbigniew Polit. woj. PODKARPACKIE, pow. jarosławski, gm. Pawłosiów, miejsc. Tywonia nr 49, 37- 500 poczta JAROSŁAW zarejestrowany w CEiDG,  REGON 650065803 NIP 7921004893, tel. 166220780, email: greymetal@op.pl

 

Poszukujemy Wykonawcy, który jest uczelnią publiczną, państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymał, co najmniej ocenę B i przedstawi najbardziej korzystną ofertę a następnie  podpisze umowę warunkową na realizację prac B+R. Umowa przyrzeczona zostanie podpisana pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach konkursu nr 7/1.2/2017,

Program sektorowy: Innostal,
Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wejściu w życie umowy na realizację projektu.

Podpisanie umowy przyrzeczonej z Wykonawcą nastąpić może w niektórych przypadkach jedynie za zgodą Instytucji Pośredniczącej (NCBiR) po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

 

Przewidywany zakres prac:

Nr Nazwa zadania Rodzaj badań
1 Opracowanie wytycznych konstrukcji kolektora prądowego, płytek bipolarnych oraz warstw funkcjonalnych do zastosowań w ogniwach paliwowych Badania przemysłowe
2 Opracowanie konstrukcji stalowego kolektora prądowego do zastosowania w ogniwach paliwowych Badania przemysłowe
3 Opracowanie konstrukcji stalowej płytki bipolarnej do zastosowania w ogniwach paliwowych Badania przemysłowe
4 Opracowanie konstrukcji zintegrowanego (hybrydowego) stalowego kolektora prądowego ze stalową płytką bipolarną do zastosowania w ogniwach paliwowych Badania przemysłowe
5 Opracowanie powłok funkcjonalnych do zastosowania na płytkach i/lub kolektorach prądowych w celu umożliwienia ich pracy w trudnych i ekstremalnych środowiskach Badania przemysłowe
6 Badania przemysłowe kolektorów prądowych, płytek bipolarnych, oraz powłok funkcjonalnych w warunkach pracy w stosach ogniw paliwowych Badania przemysłowe
7 Opracowanie projektów scale up wypracowanych w projekcie rozwiązań Prace rozwojowe

 

Szczegółowy zakres zadań zostanie udostępniony po podpisaniu umowy o poufności z potencjalnym wykonawcą.

 

UWARUNKOWANIA dla Wykonawców:

Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Wykonawcy, którzy:

 1. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. Dysponują odpowiednią kadrą do realizacji Zamówienia (Zespół).
 3. Posiadają zasoby techniczne/WNiP do realizacji zamówienia.
 4.  Wykażą dorobek naukowego w zakresie badań związanych z tematem projektu.
 5. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo – zgodnie z przepisami regulującymi wybór wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Powyższe zweryfikowane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oferty złożone przez Wykonawców spełniających wszystkie ww. warunki zostaną ocenione wg kryteriów oceny ofert opisanych poniżej. Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu.

 • Na realizację wszystkich zadań przewidujemy okres nie dłuższy niż 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu;
 • Wybrany oferent w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia niniejszego konkursu ofert podpisze zZamawiającym „Umowę warunkową”, w której zostaną opisane szczegóły współpracy;
 • Dopuszczamy możliwość tworzenia konsorcjum jednostek naukowych dla wykonania całego zakresu poszczególnych zadań, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe.

 

OFERTA :

Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje:

 • Nazwę i adres oferenta lub wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum;
 • Datę sporządzenia oferty;
 • Zakres badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących tematu zapytania;
 • Koszt wykonania usług netto i brutto. Koszt powinien być rozbity na dwie składowe: 1 ) składowa dotycząca kosztów badania w ramach badań przemysłowych oraz składowa 2) dotycząca kosztów eksperymentalnych  prac rozwojowych zgodnie z definicjami w regulaminie konkursu;
 • Termin ważności oferty;

 

WAŻNOŚĆ OFERTY :

Oferta powinna być ważna co najmniej do 30 sierpnia 2018 roku. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy), posiadać datę sporządzenia i podpis osoby sporządzającej Ofertę.

Oferta (skan podpisanej oferty) może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: e-mail: greymetal@op.pl  lub pocztą na adres Zamawiającego lub osobiście.

Termin składania ofert (wpływu do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres email) upływa w dniu 24 listopada 2017 r.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

Oferty zostaną ocenione według kryterium:  Cena – 100%

 

Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium cena:

Kx = (Cmin / Cx)  · 100 pkt.

gdzie:

Kx – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

 

INNE INFORMACJE :

Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości negocjacji ceny za wykonanie zamówienia.

Wszelka korespondencja z oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone przez zgłaszającego na język polski.


UWAGI  – REZYGNACJA ZE WSPÓŁPRACY :

W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Oferenta z jednej lub wielu usług badawczych, Zamawiający będzie kierował zamówienia do Oferenta, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę (Zamawiający zastrzega sobie w takim  przypadku możliwość negocjacji ceny, sposobu oraz zakresu realizacji prac).

W przypadku nie posiadania przez Państwa możliwości złożenia oferty na nasze zaproszenie bardzo prosimy również o krótką informację.

 

Z  poważaniem

Zbigniew Polit

właściciel

 

osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania:

Zbigniew Polit, tel. 504 196 894, email: greymetal@op.pl